Pradžia

Taisyklės

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m.  gruodžio 9 d.

įsakymu  Nr. A-4064

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO TRUMPALAIKĖS NUOMOS, NAUDOJANTIS KAUNO SALIŲ REZERVAVIMO SISTEMA, TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.      Kauno miesto savivaldybės turto trumpalaikės nuomos, naudojantis Kauno salių rezervavimo sistema, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kauno miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: statinių, patalpų, jų dalių (toliau – Savivaldybės turtas), nuomos trumpalaikiams renginiams (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, seminarams, šventėms, kultūros renginiams), naudojantis elektronine Kauno salių rezervavimo sistema (toliau – Sistema), tvarką ir sąlygas.

2.      Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.   Klientas – juridinis arba fizinis asmuo, norintis išsinuomoti Savivaldybės turtą.

2.2.   Nuomininkas – klientas, kurio rezervuotas konkretaus Savivaldybės turto nuomos laikas yra patvirtintas.

2.3.   Nuomotojas – Savivaldybės įmonės ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės turtą valdančios patikėjimo teise, taip pat Savivaldybė, kai turtas nėra perduotas valdyti patikėjimo teise.

2.4. Sąvokos „patalpa“, „statinys“ apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

3.      Savivaldybės turto trumpalaikei nuomai naudojamos Sistemos interneto adresas  www.kursportuoti.kaunas.lt

4.      Rezervuoti Savivaldybės turto nuomos laiką Sistemoje turi teisę:

4.1.   civilinį veiksnumą turintys fiziniai asmenys;

4.2.   juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.

5.      Savivaldybės administracija, kuri administruoja Sistemą, turi teisę be įspėjimo apriboti galimybę klientui naudotis Sistema, jeigu klientas iš esmės pažeidžia Aprašo reikalavimus.

6.      Sistemoje informacija pateikiama lietuvių kalba.

II SKYRIUS

PRISIJUNGIMAS PRIE SISTEMOS

7.    Klientai, norėdami išsinuomoti Savivaldybės turtą, turi prisijungti prie Sistemos per Elektroninius valdžios vartus, kuriuose galima identifikuotis bet kuriuo asmens tapatybės nustatymo būdu (galimi identifikavimosi būdai pateikti Elektroninių valdžios vartų tapatybės nustatymo per išorines sistemas puslapyje).

8.    Prisijungęs prie Sistemos klientas turi įvesti nurodytus duomenis, kurie būtini jo rezervuotam nuomos laikui patvirtinti. Sistemoje gali būti sukurta kliento paskyra, tokiu atveju kliento duomenys ir duomenys apie anksčiau rezervuotus nuomos laikus bus kaupiami.

9.    Jeigu pasikeičia kliento pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Nuomotojas nebus atsakingas už žalą, kurią patirs klientas ir (arba) tretieji asmenys, jeigu klientas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis, nepateikė arba nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10. Sistemoje esančių asmens duomenų valdytoja yra Savivaldybės administracija, kodas Juridinių asmenų registre 188764867, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. p. info@kaunas.lt.

11. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis, Kauno miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. A-2620 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Kauno miesto savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“, Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A-593 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

12. Nuomotojas:

12.1. atsako už gautų duomenų konfidencialumą ir apsaugą nuo duomenų gavimo momento;

12.2. taiko tinkamas ir pakankamas asmens duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo arba nesankcionuotos prieigos prie jų, ypač tais atvejais, kai asmens duomenys perduodami elektroninėmis ryšio priemonėmis, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų;

12.3. saugo visus asmens duomenis 2 metus po paskutinio nuomininko prisijungimo prie Sistemos arba nuo tos dienos, kai pasibaigia nuoma;

12.4. tinkamai informuoja klienus apie tvarkomus jų asmens duomenis Sistemoje.

13. Nuomininkai atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą.

14. Nuomininkai turi teisę kreiptis į Savivaldybės administraciją su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turi teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kreiptis į Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną bei pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS LAIKO REZERVAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ NUOMĄ TVARKA BEI TERMINAI

15.  Savivaldybė Sistemoje skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie išnuomojamą Savivaldybės turtą (nurodomi turto identifikavimo duomenys, paskirtis, nuomos grafikas ir būsena, kontaktiniai duomenys, nuomos įkainis ir kt.). Prisijungęs prie Sistemos klientas gali pasirinkti Savivaldybės turto nuomos objektą iš pateiktų Savivaldybės turto objektų.

16.  Sistemoje pateikiamas konkretaus Savivaldybės turto nuomos grafikas ir būsenos – „Laisva“, „Užimta“, „Nevyksta“. Klientas turi galimybę pasirinkti pageidaujamą nuomos datą ir laiką, jei tuo metu Savivaldybės turto nuomos grafike nurodyta būsena „Laisva“.

17.  Kliento rezervuotas nuomos laikas patvirtinamas ir nuomos santykiai įsigalioja tik Klientui sumokėjus už nuomojamą Savivaldybės turtą į nurodytą sąskaitą pagal sugeneruotą mokėjimo dokumentą. 

18.  Prieš sumokėdamas Sistemoje apskaičiuotą nuompinigių dydį už pasirinkto Savivaldybės turto nuomą, Klientas privalo patvirtinti, kad susipažino su Aprašu ir informacija apie asmens duomenų tvarkymą, pažymėdamas tai užsakymo lange. Klientui nesuteikiama galimybė rezervuoti nuomos laiko ir sumokėti už pageidaujamą išsinuomoti Savivaldybės turtą, jeigu jis nepatvirtina, kad yra susipažinęs su Aprašu ir pateikta informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

19. Jei nuomininkas pageidauja, kad sąskaita faktūra būtų parengta juridinio asmens vardu, jis turi tai pažymėti atitinkamoje užsakymo lango vietoje („Bus reikalinga sąskaita faktūra“) ir užpildyti sąskaitos faktūros gavėjo rekvizitus (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas). Jei užsakymo lange nebus pažymėta, kad bus reikalinga sąskaita faktūra juridiniam asmeniui, pateikus užsakymą, po apmokėjimo bus parengta sąskaita faktūra nuomininko (fizinio asmens) vardu.

20.  Savivaldybės turto nuomos įkainis nustatomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

21.  Nuomotojas pasilieka teisę, informavęs klientą jo nurodytu elektroninio pašto adresu prieš 5 darbo dienas, atšaukti rezervuotą nuomos laiką, jeigu numatytu laiku nuomotojas negali išnuomoti turto dėl objektyvių priežasčių: vykdomų įstaigoje nenumatytų renginių, šalinamų įvykusių avarijų ar stichinių nelaimių padarinių, patalpų remonto darbų, sustabdžius įstaigos veiklą ir kt. Atšaukus rezervuotą nuomos laiką, nuompinigiai, sumokėti už nuomojamą Savivaldybės turtą, grąžinami klientui į rezervavimo metu nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų.

22. Nuomotojas pasilieka teisę atšaukti rezervuotą nuomos laiką ir dėl kitų Apraše nenurodytų priežasčių, informavęs apie tai klientą jo nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nuomos laiko rezervavimo dienos. Tokiu atveju nuompinigiai, sumokėti už nuomojamą Savivaldybės turtą, grąžinami klientui į rezervavimo metu nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų.

23. Klientas turi teisę atšaukti rezervuotą nuomos laiką išsiųsdamas pranešimą nuomotojo elektroninio pašto adresu, nurodytu prie rezervuoto Savivaldybės turto duomenų, bet klientui jo sumokėtas nuomos mokestis negrąžinamas.

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS SĄLYGOS

24. Savivaldybės turtas nuomojamas ir nuompinigių dydis nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

25. Kai Savivaldybės turtas nuomojamas naudojantis Sistema, rašytinė nuomos sutartis nesudaroma. Nuomos sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kada klientas sumoka nuompinigius.

26. Laikoma, kad nuomotojas perduoda turtą nuomininkui naudotis Sistemoje rezervuotu laiku nuo nuomos termino pradžios arba, jei perduodami raktai, – nuo jų perdavimo momento. Perdavimo ir priėmimo aktas nesurašomas.

27. Laikoma, kad kartu su Savivaldybės turtu yra išnuomotas ir jame esantis Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis ir (ar) trumpalaikis materialusis turtas.

28. Nuomos santykiai pasibaigia pasibaigus nuomos terminui. Sutarties termino pabaiga nuomininko ir nuomotojo neatleidžia nuo pareigos tinkamai įvykdyti įsipareigojimus, nurodytus Apraše.

29. Nuomos santykiai laikomi nutrauktais, atšaukus rezervuotą nuomos laiką Apraše nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

NUOMOTOJO IR NUOMININKO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

30. Nuomotojas įsipareigoja užtikrinti, kad atėjus rezervavimo metu patvirtintam Savivaldybės turto nuomos laikui išnuomojamas turtas bus parengtas naudotis nuomininkui Sistemoje nurodytomis sąlygomis.

31. Nuomotojas neatsako už nesklandumus, iškilusius pasirengimo renginiui ir renginio metu (tai apima technikos montavimą, garso kokybę, apšvietimą, elektros tiekimo nesklandumus, atsiradusius ne dėl nuomotojo kaltės ir pan.).

32. Nuomininkas įsipareigoja:

32.1. naudoti Savivaldybės turtą pagal paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos, sanitarijos reikalavimų ir kitų su turto eksploatavimu susijusių reikalavimų;

32.2. sudaryti sąlygas nuomotojo įgaliotam atstovui patikrinti, kaip naudojamas išnuomotas Savivaldybės turtas;

32.3. naudotis išsinuomotu Savivaldybės turtu taip, kad netrukdytų juo naudotis kitiems teisėtiems to turto naudotojams;

32.4. savo lėšomis užtikrinti išsinuomoto Savivaldybės turto švarą, šį turtą ir bendrojo naudojimo patalpas palikti tvarkingas;

32.5. atlyginti žalą, jei ji buvo padaryta naudojantis Savivaldybės turtu;

32.6. apie sulūžusį ar kitaip sugadintą ir naudoti netinkamą inventorių ar įrangą nedelsdamas pranešti nuomotojui;

32.7. renginių metu užtikrinti dalyvių, žiūrovų saugumą, viešąją tvarką, medicinos pagalbą, jeigu prireikia, ir įstatymų nustatyta tvarka atsakyti, jei bus nevykdomas šis įsipareigojimas;

32.8. pasibaigus Savivaldybės turto nuomos terminui, t. y. laikui, kuris buvo rezervuotas, atlaisvinti išnuomotą turtą (jame neturi būti nuomininko, su juo susijusių trečiųjų asmenų ir jų daiktų) ir jį grąžinti tokios būklės, kokios jis buvo perduotas (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą), nuomotojo įgaliotam asmeniui, taip pat grąžinti raktus nuo turto, jei jie nuomininkui buvo perduoti.

33. Išaiškėjus išnuomoto Savivaldybės turto būklės pabloginimo ar turto sugadinimo atvejams, nuomotojas sudaro komisiją, kuri nustato už padarytą žalą atsakingus asmenis ir nuostolių atlyginimo sąlygas. Kartu su Savivaldybės turto perdavimu nuomininkui pereina šio turto žūties ar sugadinimo atsitiktinė rizika ir atsakomybė už turtu padarytą žalą tretiesiems asmenims.

34. Nuomininkui draudžiama:

34.1. naudotis Savivaldybės turtu, jeigu planuoja vykdyti veiklą, prieštaraujančią teisės aktams, subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis, perleisti tretiesiems asmenims nuomininko teises ir pareigas;

34.2. atlikti nuomojamo Savivaldybės turto remonto darbus, siekiant pritaikyti turtą savo veiklai;

34.3. kai nuomojamas Savivaldybės turtas yra valdomas švietimo įstaigos, Savivaldybės turte, jo teritorijoje ir ne mažiau nei 50 metrų atstumu nuo jo vartoti alkoholinius gėrimus, psichiką veikiančias medžiagas, rūkyti, taip pat įleisti į turtą neblaivius ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenis.

35. Nuomotojas neatsako už nelaimingus atsitikimus ir kitus incidentus, įvykusius Savivaldybės turte tuo metu, kai juo naudojasi nuomininkas.

36. Jei nuomininkas, pasibaigus Savivaldybės turto nuomos terminui, negrąžina Savivaldybės turto nuomotojo įgaliotam asmeniui, šis turi teisę vienašališkai perimti Savivaldybės turtą – be išankstinio įspėjimo bet kada įeiti į turtą, pašalinti visus jame esančius daiktus, taip pat naudoti, valdyti Savivaldybės turtą ir juo disponuoti savo nuožiūra. Nuomotojo dėl Savivaldybės turto atlaisvinimo patirtus nuostolius atlygina (išlaidas apmoka) nuomininkas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuomininko daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika visais atvejais lieka nuomininkui.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas, naikinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

38. Rezervavus Savivaldybės turto nuomos laiką naudojantis Sistema, taikomos tuo metu galiojančio Aprašo nuostatos.

____________________________________

Jūsų krepšelis
Mokykla
Salės pavadinimas
Paskirtis
Komentaras
Data, pasirinktas laikas
Valandų skaičius
Suma
 
-
-
val. min.
Bendra užsakymų suma:
Krepšelis tuščias

Prisijungti

El. paštas
Slaptažodis