Pradžia

Taisyklės

Kauno miesto savivaldybės turto trumpalaikės nuomos objektų rezervavimo sistemos nuostatai, patvirtinti 2023-03-31 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1159


PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2023 m. balandžio 27 d.

įsakymu Nr. A-1528

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO TRUMPALAIKĖS NUOMOS, NAUDOJANTIS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO TRUMPALAIKĖS NUOMOS OBJEKTŲ REZERVAVIMO SISTEMA, TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno miesto savivaldybės turto trumpalaikės nuomos, naudojantis Kauno miesto savivaldybės turto trumpalaikės nuomos objektų rezervavimo sistema, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) turto nuomos trumpalaikiams renginiams (neformaliojo ugdymo veikloms, suaugusiųjų švietimui, sporto renginiams, pasitarimams, seminarams, šventėms, parodoms, kultūros ir kitiems renginiams bei reikmėms), naudojantis elektronine Kauno miesto savivaldybės turto trumpalaikės nuomos objektų rezervavimo sistema (toliau – Sistema), tvarką ir sąlygas.
 2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Bendruomenė – įstaigos mokinių (auklėtinių), mokytojų, trenerių, administracijos ar kitų įstaigos darbuotojų grupė.

2.2. Nuomininkas – klientas, kurio rezervuotas konkretaus Savivaldybės turto nuomos laikas yra patvirtintas.

2.3. Nuomotojas – biudžetinės įstaigos, Savivaldybės turtą valdančios patikėjimo teise, taip pat Savivaldybė, kai turtas nėra perduotas valdyti patikėjimo teise.

2.4. Savivaldybės įstaiga – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Savivaldybės turtą valdanti patikėjimo teise.

2.5. Savivaldybės turtas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas: statiniai, patalpos, jų dalys ir sporto infrastruktūra bei kitas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas.

2.6. Sporto infrastruktūra – statiniai ir įrenginiai bei kitas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, skirtas sporto veiklai organizuoti ir vykdyti.

2.7. Kitos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Kauno miesto savivaldybės turto trumpalaikės nuomos objektų rezervavimo sistemos nuostatuose, patvirtintuose Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-1159 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto trumpalaikės nuomos objektų rezervavimo sistemos nuostatų patvirtinimo“.

 1. Naudojantis Sistema nuomojamos sporto ir švietimo srities Savivaldybės įstaigų salės, su jomis funkciškai susijusios patalpos, ten esantis kitas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas ir sporto infrastruktūra fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus 4 punkte nurodytus fizinius ir juridinius asmenis).
 2. Savivaldybės įstaigos gali išnuomoti 3 punkte nurodytą turtą ne per Sistemą šiems fiziniams ir juridiniams asmenims:

4.1. viešosioms įstaigoms, kurių savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė;

4.2. įstaigoms, vykdančioms pasirenkamojo vaikų ugdymo programas;

4.3. fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas Savivaldybės, valstybės ar Europos Sąjungos lėšomis;

4.4. fiziniams ir juridiniams asmenims, užimantiems Savivaldybės įstaigos, kuri nuomoja turtą, mokinius ir (ar) ugdytinius.

 1. Kitas nei 3 punkte nurodytas Savivaldybės turtas nuomojamas per Sistemą fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus 4 punkte nurodytus fizinius ir juridinius asmenis) nuomotojo pasirinkimu.
 2. Savivaldybės švietimo įstaigų klasės, kabinetai gali būti nuomojami tik ugdymo veiklai vykdyti.
 3. Aprašo nuostatos yra privalomos nuomotojams ir nuomininkams.
 4. Savivaldybės turto trumpalaikei nuomai naudojamos Sistemos interneto adresas  https://kursportuoti.kaunas.lt/
 5. Sistemoje informacija pateikiama lietuvių kalba.

II SKYRIUS

PRISIJUNGIMAS PRIE SISTEMOS

 1. Klientai, norėdami naudotis Sistema, turi susikurti paskyrą užsiregistruodami Sistemoje per Elektroninius valdžios vartus, kur galima identifikuotis bet kuriuo asmens tapatybės nustatymo būdu (galimi identifikavimosi būdai pateikti Elektroninių valdžios vartų tapatybės nustatymo per išorines sistemas puslapyje), ir susipažinti bei sutikti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir Aprašo nuostatomis. Sukūrus paskyrą, kliento duomenys ir Savivaldybės turto nuomos ir rezervacijos informacija bus kaupiama ir saugoma Sistemoje.
 2. Klientai, pageidaujantys išsinuomoti Savivaldybės turtą, turi prisijungti prie savo paskyros Sistemoje, susipažinti ir sutikti su materialinės atsakomybės sutartimi bei kitomis sąlygomis (jei tokios taikomos), įvesti nurodytus duomenis, kurie būtini jo rezervuojamam Savivaldybės turto nuomos laikui patvirtinti. Klientui atlikus rezervaciją, laikoma, kad klientas susipažino ir sutinka su Aprašu, materialinės atsakomybės sutartimi ir kitomis Savivaldybės turto nuomos sąlygomis.
 3. Klientas, jeigu pasikeičia jo pateikti duomenys, privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Nuomotojas nebus atsakingas už žalą, kurią patirs klientas ir (arba) tretieji asmenys, jeigu klientas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis, nepateikė arba nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Savivaldybės administracija, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi:

13.1. Asmens duomenų tvarkymo Kauno miesto savivaldybėje taisyklėmis, patvirtintomis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-211 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Kauno miesto savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“;

13.2. Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A-1388 „Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

13.3. Kauno miesto savivaldybės administracijos valdomų informacinių sistemų saugos nuostatais, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. A-3926 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos valdomų informacinių sistemų saugos nuostatų patvirtinimo“;

13.4. Kauno miesto savivaldybės administracijos valdomų informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo aprašu ir Kauno miesto savivaldybės administracijos valdomų informacinių sistemų naudotojų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A-100 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos valdomų informacinių sistemų saugos dokumentų patvirtinimo“;

13.5. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymu  Nr. A-593 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

13.6. kitais saugos dokumentais, nustatančiais ir įgyvendinančiais Savivaldybės administracijos valdomų informacinių sistemų saugos politiką.

 1. Savivaldybės įstaigos, tvarkydamos asmens duomenis, vadovaujasi savo teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
 2. Duomenys Sistemoje saugomi, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakyme Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ nustatytais terminais.
 3. Klientai pasirašytinai informuojami, kaip tvarkomi jų asmens duomenys, jungimosi prie Sistemos metu.
 4. Nuomotojas:

17.1. atsako už gautų duomenų konfidencialumą ir apsaugą nuo duomenų gavimo momento;

17.2. taiko tinkamas ir pakankamas asmens duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo arba nesankcionuotos prieigos prie jų, ypač tais atvejais, kai asmens duomenys perduodami elektroninėmis ryšio priemonėmis, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų;

17.3. saugo visus asmens duomenis vienus metus nuo paskutinio nuomininko prisijungimo prie Sistemos dienos arba nuo tos dienos, kai pasibaigia nuoma;

17.4. tinkamai informuoja klientus apie Sistemoje tvarkomus jų asmens duomenis.

 1. Nuomininkai atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą.
 2. Nuomininkai turi teisę kreiptis į Savivaldybės administraciją su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turi teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kreiptis į Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną bei pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS LAIKO REZERVAVIMAS IR MOKĖJIMAS UŽ NUOMĄ

 1. Savivaldybė Sistemoje skelbia, o Savivaldybės įstaiga nuolat atnaujina informaciją apie išnuomojamą Savivaldybės turtą (nurodomi turto identifikavimo duomenys, paskirtis, nuomos grafikas, kontaktiniai duomenys, nuomos įkainis ir kt.).
 2. Sistemoje pateikiamas konkretaus Savivaldybės turto nuomos grafikas. Nuomotojas į Sistemą privalo suvesti šiuos duomenis apie turto užimtumą, kai turtas naudojamas ne nuomojantis per Sistemą:

21.1. veiklos paskirtis – pasirinkti iš sąrašo; jei pasirenkama „bendruomenės poreikiams“ pastabose turi būti įrašytas veiklos pavadinimas;

21.2. naudotojas – jei fizinis asmuo, įrašoma „fizinis asmuo“ (vardas ir pavardė nenurodomi), jei juridinis asmuo – nurodomas visas juridinio asmens pavadinimas, jei įstaigos bendruomenė – konkretizuojama;

21.3. pastabos: nurodomas nuomos sutarties numeris ir data, konkreti veikla, kuriai nuomojamos patalpos, ir fizinio asmens vardas ir pavardė (juridinio asmens pavadinimo kartoti nereikia).

 1. Duomenys apie turto užimtumą turi būti suvedami nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną priėmus sprendimą perduoti turtą.
 2. Nuomotojas privalo nedelsdamas Sistemoje atnaujinti duomenis apie nuomojamas patalpas ir jų nuomos grafiką pasikeitus su nuoma susijusiems duomenims.
 3. Klientas turi galimybę pasirinkti pageidaujamą nuomos datą ir laiką nuomotojo darbo laiku, jei tuo metu Savivaldybės turto nuomos grafike nenurodytas užimtumas.
 4. Klientas, rezervuodamas švietimo įstaigos klasės, kabineto nuomos laiką, Sistemoje turi pateikti dokumentą, įrodantį, kad bus vykdoma ugdymo veikla (pvz., duomenis, kad turi teisę verstis individualia veikla, įstaigos nuostatus ar įstatus, veiklos pažymėjimą, sertifikatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę užsiimti ugdymo veikla).
 5. Kliento rezervuotas nuomos laikas patvirtinamas ir nuomos santykiai įsigalioja tik klientui sumokėjus už nuomojamą Savivaldybės turtą į nurodytą sąskaitą pagal sugeneruotą mokėjimo dokumentą. 
 6. Prieš sumokėdamas Sistemoje apskaičiuotą nuompinigių dydį už pasirinkto Savivaldybės turto nuomą, klientas privalo susipažinti ir sutikti vykdyti Aprašo nuostatas, taip pat patvirtinti, kad susipažino su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, pažymėdamas tai užsakymo lange. Klientui nesuteikiama galimybė rezervuoti nuomos laiko ir sumokėti už pageidaujamą išsinuomoti Savivaldybės turtą, jeigu jis nepatvirtina, kad yra susipažinęs su Aprašu ir sutinka su jo nuostatomis, taip pat yra susipažinęs su pateikta informacija apie asmens duomenų tvarkymą. Patvirtinus rezervaciją, laikoma, kad nuomininkas yra susipažinęs su Aprašo nuostatomis ir su jomis sutinka.
 7. Jei nuomininkas pageidauja, kad sąskaita faktūra būtų parengta juridinio asmens vardu, jis turi tai pažymėti atitinkamoje užsakymo lango vietoje („Bus reikalinga sąskaita faktūra“) ir užpildyti sąskaitos faktūros gavėjo rekvizitus (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas). Jei užsakymo lange nebus pažymėta, kad bus reikalinga sąskaita faktūra juridiniam asmeniui, pateikus užsakymą, po apmokėjimo bus parengta sąskaita faktūra nuomininko (fizinio asmens) vardu.
 8. Nuomotojas turi teisę atšaukti rezervuotą nuomos laiką, informavęs klientą jo nurodytu elektroninio pašto adresu prieš 5 darbo dienas ir nurodęs atšaukimo priežastis, jeigu numatytu laiku nuomotojas negali išnuomoti turto dėl objektyvių priežasčių: vykdomų įstaigoje nenumatytų renginių, šalinamų įvykusių avarijų ar stichinių nelaimių padarinių, patalpų remonto darbų, sustabdžius įstaigos veiklą ir kt. Atšaukus rezervuotą nuomos laiką, nuompinigiai, sumokėti už nuomojamą Savivaldybės turtą, proporcingai laikui, kuriuo jis negalėjo naudotis turtu, grąžinami klientui į rezervavimo metu nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų.
 9. Nuomotojas turi teisę atšaukti rezervuotą nuomos laiką, nustatęs, jog nuomininkas pažeidė Aprašo 41, 43 punktų reikalavimus ar nesilaikė kitų Aprašo nuostatų (pateikė neteisingus duomenis, suklastotus dokumentus, ir kt.), ir apie tai turi informuoti klientą elektroniniu paštu. Panaikinus rezervaciją dėl šiame punkte nurodytų priežasčių, už Savivaldybės turto nuomą sumokėti nuompinigiai negrąžinami.
 10. Klientas turi teisę atšaukti rezervuotą nuomos laiką ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki nuomos datos, išsiųsdamas pranešimą nuomotojo elektroninio pašto adresu, nurodytu Sistemoje. Atšaukus rezervuotą nuomos laiką pagal šį punktą, grąžinami sumokėti nuompinigiai.
 11. Klientas turi teisę prašyti nuomotoją perkelti rezervuotą nuomos laiką, ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki rezervuotos nuomos datos. Nuomotojas, atsižvelgdamas į turto užimtumą, pasilieka teisę spręsti, ar patenkinti nuomininko prašymą. Jeigu prašymas yra patenkinamas, turto nuomotojas nedelsdamas turi pašalinti iš Sistemos kliento rezervuotą nuomos laiką ir rezervuoti naują laiką, pastabose nurodydamas perkeltą nuomos datą ir užsakymo numerį.

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS SĄLYGOS

 1. Savivaldybės turto nuompinigių dydis nustatomas Savivaldybės tarybos patvirtintame Kauno miesto savivaldybės turto nuompinigių skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.
 2. Kai Savivaldybės turtas nuomojamas naudojantis Sistema, rašytinė nuomos sutartis nesudaroma. Aprašo sąlygos yra laikomos nuomos sutarties sąlygomis. Nuomos sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kada klientas sumoka nuompinigius ir patvirtina, jog jis susipažino ir sutinka su Aprašo nuostatomis.
 3. Laikoma, kad nuomotojas perduoda turtą nuomininkui naudotis Sistemoje rezervuotu laiku nuo nuomos termino pradžios arba, jei perduodami raktai, – nuo jų perdavimo momento. Perdavimo ir priėmimo aktas nesurašomas.
 4. Laikoma, kad kartu su Savivaldybės turtu yra išnuomotas ir jame esantis Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis ir (ar) trumpalaikis materialusis turtas.
 5. Nuomos santykiai pasibaigia pasibaigus nuomos terminui. Sutarties termino pabaiga nuomininko ir nuomotojo neatleidžia nuo pareigos tinkamai įvykdyti pareigas, nurodytas Apraše.
 6. Nuomos santykiai laikomi nutrauktais, atšaukus rezervuotą nuomos laiką Apraše nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

NUOMOTOJO IR NUOMININKO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Nuomotojas užtikrina, kad atėjus rezervuotam Savivaldybės turto nuomos laikui išnuomojamas turtas bus parengtas nuomininkui naudotis Sistemoje nurodytomis sąlygomis.
 2. Nuomotojas neatsako už nesklandumus, iškilusius pasirengimo renginiui ir renginio metu (tai apima technikos montavimą, garso kokybę, apšvietimą, elektros tiekimo nesklandumus, atsiradusius ne dėl nuomotojo kaltės ir pan.).
 3. Nuomininkas privalo:

41.1. naudoti Savivaldybės turtą pagal paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos, sanitarijos reikalavimų ir kitų su turto eksploatavimu susijusių reikalavimų;

41.2. sudaryti sąlygas nuomotojo įgaliotam atstovui patikrinti, kaip naudojamas išnuomotas Savivaldybės turtas;

41.3. naudotis išsinuomotu Savivaldybės turtu taip, kad netrukdytų juo naudotis kitiems teisėtiems to turto naudotojams;

41.4. savo lėšomis užtikrinti išsinuomoto Savivaldybės turto švarą, šį turtą ir bendrojo naudojimo patalpas palikti tvarkingas;

41.5. atlyginti žalą, jei ji buvo padaryta naudojantis Savivaldybės turtu; nuomotojui pageidaujant, nuomininkas Sistemoje privalo pasirašyti materialinės atsakomybės sutartį, kurioje nuomotojas nurodo kartu su turtu išnuomojamą ilgalaikį ar trumpalaikį turtą, o Nuomininkas įsipareigoja jį saugoti, negadinti ir grąžinti nepakitusios būklės arba atlyginti šiam turtui padarytą žalą;

41.6. nedelsdamas pranešti nuomotojui apie sulūžusį ar kitaip sugadintą ir naudoti netinkamą inventorių ar įrangą;

41.7. renginių metu užtikrinti dalyvių, žiūrovų saugumą, viešąją tvarką, medicinos pagalbą, jeigu jos prireikia;

41.8. pasibaigus Savivaldybės turto nuomos terminui, t. y. laikui, kuris buvo rezervuotas, atlaisvinti išnuomotą turtą (jame neturi būti nuomininko, su juo susijusių trečiųjų asmenų ir jų daiktų) ir jį grąžinti tokios būklės, kokios jis buvo perduotas (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą), nuomotojo įgaliotam asmeniui, taip pat grąžinti raktus nuo turto, jei jie nuomininkui buvo perduoti;

41.9. užtikrinti saugias sąlygas vaikams ir suaugusiesiems, ugdomiems kitose nuomotojo patalpose, neišnuomotose klientui Aprašo nustatyta tvarka.

 1. Išaiškėjus išnuomoto Savivaldybės turto būklės pabloginimo ar turto sugadinimo atvejams, nuomotojas sudaro komisiją, kuri nustato už padarytą žalą atsakingus asmenis ir nuostolių atlyginimo sąlygas. Kartu su Savivaldybės turto perdavimu nuomininkui pereina šio turto žūties ar sugadinimo atsitiktinė rizika ir atsakomybė už turtu padarytą žalą tretiesiems asmenims.
 2. Nuomininkui draudžiama:

43.1. naudotis Savivaldybės turtu, jeigu planuoja vykdyti veiklą, prieštaraujančią teisės aktams, Savivaldybės įstaigos veiklos tikslams ir jos nuostatuose nustatytoms veikloms, subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis, perleisti tretiesiems asmenims nuomininko teises ir pareigas;

43.2. atlikti nuomojamo Savivaldybės turto pertvarkymo, remonto darbus, siekiant pritaikyti turtą savo veiklai, bet kokiu būdu bloginti Savivaldybės turto būklę;

43.3. kai nuomojamas Savivaldybės turtas yra valdomas švietimo įstaigos, Savivaldybės turte, jo teritorijoje ir ne mažesniu nei 50 metrų atstumu nuo jo vartoti alkoholinius gėrimus, psichiką veikiančias medžiagas, rūkyti, taip pat įleisti į turtą neblaivius ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenis.

 1. Nuomotojas neatsako už nelaimingus atsitikimus ir kitus incidentus, įvykusius Savivaldybės turte tuo metu, kai juo naudojasi nuomininkas.
 2. Jei nuomininkas, pasibaigus Savivaldybės turto nuomos terminui, negrąžina Savivaldybės turto nuomotojo įgaliotam asmeniui, šis turi teisę vienašališkai perimti Savivaldybės turtą – be išankstinio įspėjimo bet kada įeiti į turtą, pašalinti visus jame esančius daiktus, taip pat naudoti, valdyti Savivaldybės turtą ir juo disponuoti savo nuožiūra. Nuomotojo dėl Savivaldybės turto atlaisvinimo patirtus nuostolius atlygina (išlaidas apmoka) nuomininkas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuomininko daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika visais atvejais tenka nuomininkui.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Nuomotojo vadovas yra atsakingas už Aprašo nuostatų laikymąsi. Už Aprašo nuostatų pažeidimus jam gali būti taikoma atsakomybė, įskaitant atsakomybę už padarytą darbo pareigų pažeidimą, bet neapsiribojant ja.
 2. Savivaldybės turto trumpalaikės nuomos kontrolė vykdoma vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės turto trumpalaikės nuomos, naudojantis Kauno miesto savivaldybės turto trumpalaikės nuomos objektų rezervavimo sistema, kontrolės tvarkos aprašu, kurį tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
 3. Aprašas gali būti keičiamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

____________________________________

 

 

 

Jūsų krepšelis
Mokykla
Salės pavadinimas
Paskirtis
Komentaras
Data, pasirinktas laikas
Valandų skaičius
Suma
 
-
-
val. min.
Bendra užsakymų suma:
Krepšelis tuščias

Prisijungti

El. paštas
Slaptažodis